• Terminy składania wniosków i dokumentów do szkół ponadpodstawowych

    1. Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej:

    Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 16 maja do 20 czerwca 2022 r.

    Termin w postępowaniu uzupełniającym od 27 lipca do 3 sierpnia 2022 r.

    2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

    Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r.

    3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

    Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do 12 lipca 2022 r.

    Termin w postępowaniu uzupełniającym do 3 sierpnia 2022 r.

    4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

    Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 19 lipca 2022 r. do godz. 12.00

    Termin w postępowaniu uzupełniającym 9 sierpnia 2022 r. do godz. 12.00

    5. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do klasy I szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe / kształcenie w zawodzie.

    Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 16 maja do 21 lipca 2022 r.

    Termin w postępowaniu uzupełniającym od 3 sierpnia do 11 sierpnia 2022 r.

    6. Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:

    • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
    • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty; o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
    • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;

    Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do 25 lipca 2022 r.

    Termin w postępowaniu uzupełniającym do 17 sierpnia 2022 r.

    7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

    Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 26 lipca 2022 r. do godz.12.00

    Termin w postępowaniu uzupełniającym 18 sierpnia 2022 r. do godz.12.00.

    8. Procedura odwoławcza:

    Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-nr-6-22-malopolskiego-kuratora-z-dnia-26-stycznia-2022-r/

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 4 w Olkusz, ul. Legionów Polskich 1
   • szkola@zs4olkusz.pl
   • (32) 643-09-33
   • Ul. Legionów Polskich 1 32-300 Olkusz Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych