• PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE
    W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 W OLKUSZU

  •  

    

    

   Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim


   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
   Os priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje
   Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego

    
   Okres realizacji: 3.04.2017 r. – 30.09.2020 r.

   Wartość projektu:  4 642 578.89 zł (z czego 4 178 321.00 zł stanowi dofinansowanie)

   Projekt skierowany jest  do uczniów kształcących się na terenie Województwa Małopolskiego oraz nauczycieli uczących w szkołach z terenu Województwa  ze szczególnym uwzględnieniem uczniów/uczennic i nauczycieli/-ek ze szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat Olkuski. Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych zwiększające ich szans na zatrudnienie po zakończeniu edukacji, poprzez utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych oraz rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Olkuskiego. Istotnym elementem projektu będzie doposażenie szkół wchodzących w skład Centrum Kompetencji Zawodowych. CKZ będzie oferować wsparcie w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego (wiodące) oraz elektryczno-elektronicznego (uzupełniające).

   Centrum Kompetencji Zawodowych zostanie utworzone na bazie istniejącego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Olkuszu. CKZ otrzyma wsparcie w postaci nowoczesnego sprzętu dydaktycznego i materiałów.

   Wsparcie kierowane do uczniów będzie obejmować:
   1. realizację kurów i szkoleń zawodowych w formach pozaszkolnych
   2. organizację staży oraz staży-wizyt zawodoznawczych
   3. realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozwijających
   4. realizację ścieżek edukacyjno-zawodowych, które łączą elementy doradztwa zawodowego oraz w/w form
   5. wypłatę stypendiów dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych
   6. zajęcia dodatkowe uwzględniające współpracę z uczelniami oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym

   Wsparcie zostanie skierowane również do nauczycieli:
   1. kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe
   2. studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu zawodowych lub przygotowujące do zastania nauczycielem przedmiotów zawodowych
   3. praktyki i staże w przedsiębiorstwach

    

   Bieżąca oferta projektu wraz z dokumentami znajduje się na stronie internetowej:

   http://www.sp.olkusz.pl/projekty-ue/inwestujemy-w-zawodowcow/

  •  

   Nazwa projektu: „Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Olkuskim, edycja II”,

   nr RPMP.10.01.04-12-0065/19

   Okres realizacji: 1.09.2019-31.07.2020 r.

   Wartość: 348.967,00 zł (w tym: 296.621,95 zł współfinansowanie UE)

    

   "Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Celem projektu jest podniesienie u uczniów objętych projektem kompetencji kluczowych w szczególności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Projekt zakłada udział młodzieży w zajęciach w formule on-line prowadzonych przez wykładowców uczelni wyższych wyłonionych w ramach projektu RPO WM poddziałanie 2.1.3 pn. "Małopolska Chmura Edukacyjna". Zajęcia odbywać się będą w pracowniach wyposażonych w sprzęt umożliwiający prowadzenie telekonferencji. Ponadto uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia na koła naukowe, na których pracować będą m.in. metodą eksperymentu. Możliwy będzie również udział w zajęciach stacjonarnych na uczelni. Dzięki wykorzystaniu technologii TIK w edukacji możliwe będzie realizowanie wysokiej jakości zajęć z kompetencji kluczowych, dotarcie z nimi do większej ilości uczniów oraz stworzenie podstaw do stałej współpracy szkół ponadgimnazjalnych z uczelniami wyższymi. Obszary te zostały wybrane spośród dostępnych na podstawie przeprowadzonej w szkole diagnozy. Zajęcia będą prowadzone według scenariuszy zajęć wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego. W projekcie wezmą udział: ZS nr 1 w Olkuszu, ZS nr 3 w Olkuszu, I LO w Olkuszu, IV LO w Olkuszu, ZS w Wolbromiu, ZS nr 4 w Olkuszu.

    

   Bieżąca oferta projektu wraz z dokumentami rekrutacyjnymi znajduje się na stronie:

   http://www.sp.olkusz.pl/projekty-ue/malopolska-chmura-edukacyjna/

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 4 w Olkusz, ul. Legionów Polskich 1
   • szkola@zs4olkusz.pl
   • (32) 643-09-33
   • Ul. Legionów Polskich 1
 • Galeria zdjęć

  • Dzień otwarty
  • Artur Gotz w Olkuszu!
  • Koncert „Klezmorim Trio”
  • Spotkanie autorskie z Jarosławem Nowosadem
  • Studniówka 2020
  • Szkolenie firmy QUICK-MIX