• PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE
    W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 W OLKUSZU

  •  

    

   Inwestujemy w zawodowców - rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim II

   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
   Os priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje
   Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego  

    

   Okres realizacji: 1.06.2020 r. - 30.09.2023 r.

   Wartość projektu:  5.004.858,88  zł (z czego 4.254.130,04 zł stanowi dofinansowanie UE)

   Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się na terenie Województwa Małopolskiego oraz nauczycieli uczących w szkołach z terenu Województwa ze szczególnym uwzględnieniem uczniów/uczennic i nauczycieli/-ek ze szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat Olkuski. Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych zwiększające ich szans na zatrudnienie po zakończeniu edukacji, poprzez rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych oraz rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Olkuskiego. Istotnym elementem projektu będzie doposażenie szkół wchodzących w skład Centrum Kompetencji Zawodowych. Branżą wiodącą CKZ będzie branża elektryczno-elektroniczna. Branżą uzupełniającą jest mechaniczna i górniczo-hutnicza.

   Wsparcie kierowane do uczniów będzie obejmować:
   1. Kursy i szkolenia,
   2. Staże/praktyki z możliwością wypłaty stypendium stażowego,
   3. Wizyty zawodoznawcze w przedsiębiorstwach,
   4. Warsztaty i wykłady we współpracy z uczelniami wyższymi,
   5. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
   6. Zajęcia rozwijające,
   7. Zajęcia przygotowujące do egzaminów.

   Wsparcie kierowane do nauczycieli będzie obejmować:
   1. Studia podyplomowe.
   2. Szkolenia i kursy.
   3. Praktyki w przedsiębiorstwach.

    

   Bieżąca oferta projektu wraz z dokumentacją znajduje się na stronie:

   http://www.sp.olkusz.pl/projekty-ue/inwestujemy-w-zawodowcow-ii/

  •  

   Nazwa projektu: „Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Olkuskim, edycja II”,

   nr RPMP.10.01.04-12-0065/19

   Okres realizacji: 1.09.2019-31.07.2020 r.

   Wartość: 348.967,00 zł (w tym: 296.621,95 zł współfinansowanie UE)

    

   "Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Celem projektu jest podniesienie u uczniów objętych projektem kompetencji kluczowych w szczególności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Projekt zakłada udział młodzieży w zajęciach w formule on-line prowadzonych przez wykładowców uczelni wyższych wyłonionych w ramach projektu RPO WM poddziałanie 2.1.3 pn. "Małopolska Chmura Edukacyjna". Zajęcia odbywać się będą w pracowniach wyposażonych w sprzęt umożliwiający prowadzenie telekonferencji. Ponadto uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia na koła naukowe, na których pracować będą m.in. metodą eksperymentu. Możliwy będzie również udział w zajęciach stacjonarnych na uczelni. Dzięki wykorzystaniu technologii TIK w edukacji możliwe będzie realizowanie wysokiej jakości zajęć z kompetencji kluczowych, dotarcie z nimi do większej ilości uczniów oraz stworzenie podstaw do stałej współpracy szkół ponadgimnazjalnych z uczelniami wyższymi. Obszary te zostały wybrane spośród dostępnych na podstawie przeprowadzonej w szkole diagnozy. Zajęcia będą prowadzone według scenariuszy zajęć wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego. W projekcie wezmą udział: ZS nr 1 w Olkuszu, ZS nr 3 w Olkuszu, I LO w Olkuszu, IV LO w Olkuszu, ZS w Wolbromiu, ZS nr 4 w Olkuszu.

    

   Bieżąca oferta projektu wraz z dokumentami rekrutacyjnymi znajduje się na stronie:

   http://www.sp.olkusz.pl/projekty-ue/malopolska-chmura-edukacyjna/

  •  

    

   Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim


   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
   Os priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje
   Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego

    
   Okres realizacji: 3.04.2017 r. – 30.09.2020 r.

   Wartość projektu:  4 642 578.89 zł (z czego 4 178 321.00 zł stanowi dofinansowanie)

   Projekt skierowany jest  do uczniów kształcących się na terenie Województwa Małopolskiego oraz nauczycieli uczących w szkołach z terenu Województwa  ze szczególnym uwzględnieniem uczniów/uczennic i nauczycieli/-ek ze szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat Olkuski. Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych zwiększające ich szans na zatrudnienie po zakończeniu edukacji, poprzez utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych oraz rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Olkuskiego. Istotnym elementem projektu będzie doposażenie szkół wchodzących w skład Centrum Kompetencji Zawodowych. CKZ będzie oferować wsparcie w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego (wiodące) oraz elektryczno-elektronicznego (uzupełniające).

   Centrum Kompetencji Zawodowych zostanie utworzone na bazie istniejącego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Olkuszu. CKZ otrzyma wsparcie w postaci nowoczesnego sprzętu dydaktycznego i materiałów.

   Wsparcie kierowane do uczniów będzie obejmować:
   1. realizację kurów i szkoleń zawodowych w formach pozaszkolnych
   2. organizację staży oraz staży-wizyt zawodoznawczych
   3. realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozwijających
   4. realizację ścieżek edukacyjno-zawodowych, które łączą elementy doradztwa zawodowego oraz w/w form
   5. wypłatę stypendiów dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych
   6. zajęcia dodatkowe uwzględniające współpracę z uczelniami oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym

   Wsparcie zostanie skierowane również do nauczycieli:
   1. kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe
   2. studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu zawodowych lub przygotowujące do zastania nauczycielem przedmiotów zawodowych
   3. praktyki i staże w przedsiębiorstwach

    

   Bieżąca oferta projektu wraz z dokumentami znajduje się na stronie internetowej:

   http://www.sp.olkusz.pl/projekty-ue/inwestujemy-w-zawodowcow/

   •  

    Nazwa projektu: „Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Olkuskim, edycja III”,

    nr RPMP.10.01.04-12-0042/20

    Okres realizacji: 1.09.2020-31.07.2021 r.

    Wartość: 446 638,73 zł ( w tym: 379,642.90 zł współfinansowanie UE)

     

    "Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Celem projektu jest podniesienie u uczniów objętych projektem kompetencji kluczowych w szczególności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Projekt zakłada udział młodzieży w zajęciach w formule on-line prowadzonych przez wykładowców uczelni wyższych wyłonionych w ramach projektu RPO WM poddziałanie 2.1.3 pn. "Małopolska Chmura Edukacyjna". Zajęcia odbywać się będą w pracowniach wyposażonych w sprzęt umożliwiający prowadzenie telekonferencji. Ponadto uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia na koła naukowe, na których pracować będą m.in. metodą eksperymentu. Możliwy będzie również udział w zajęciach stacjonarnych na uczelni. Dzięki wykorzystaniu technologii TIK w edukacji możliwe będzie realizowanie wysokiej jakości zajęć z kompetencji kluczowych, dotarcie z nimi do większej ilości uczniów oraz stworzenie podstaw do stałej współpracy szkół ponadgimnazjalnych z uczelniami wyższymi. Obszary te zostały wybrane spośród dostępnych na podstawie przeprowadzonej w szkole diagnozy. Zajęcia będą prowadzone według scenariuszy zajęć wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego. W projekcie wezmą udział: ZS nr 1 w Olkuszu, ZS nr 3 w Olkuszu, I LO w Olkuszu, IV LO w Olkuszu, ZS w Wolbromiu, ZS nr 4 w Olkuszu.

     

    Bieżąca oferta projektu wraz z dokumentami rekrutacyjnymi znajduje się na stronie:

    http://www.sp.olkusz.pl/projekty-ue/malopolska-chmura-edukacyjna/

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 4 w Olkusz, ul. Legionów Polskich 1
   • szkola@zs4olkusz.pl
   • (32) 643-09-33
   • Ul. Legionów Polskich 1
 • Galeria zdjęć

   brak danych