• SZKOLNY REGULAMIN  REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS

    PIERWSZYCH PO 8 – KLASOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

    NA ROK SZKOLNY 2020/2021

     

    §1

     

    W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych po 8-klasowej szkole podstawowej w Zespole Szkół Nr 4 dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.

    §2

     

    Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno kwalifikacyjnej należy w szczególności:

    1. podanie do wiadomości  kandydatom informacji o warunkach rekrutacji;
    2. ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły;
    3. sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

    §3

     

    Dyrektor szkoły:

    1. przyjmuje uczniów na podstawie ustaleń szkolnej komisji rekrutacyjno -kwalifikacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych;
    2. decyduje o przyjęciu ucznia do klasy pierwszej w przypadku gdy uczeń powraca z zagranicy;
    3. ogłasza termin dodatkowej rekrutacji po dniu 20 sierpnia każdego roku w przypadku przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji dla absolwentów szkoły podstawowej, którzy przystąpili do egzaminu po szkole podstawowej w późniejszym terminie;
    4. przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę informacje dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej, a w przypadku nie dokonania pełnego naboru do szkoły- wyznacza termin dodatkowej rekrutacji, a także przedłuża termin składania podań o przyjęcie do szkoły, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc, którymi dysponuje szkoła;
    5. zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów, warunków przyjęć i wyników rekrutacji.

    §4

     

    Kandydaci do klas pierwszych pięcioletniego technikum w zawodach: technik budownictwa, technik drogownictwa, technik ochrony środowiska, technik urządzeń sanitarnych, technik usług fryzjerskich, technik hotelarstwa, technik żywienia, technik eksploatacji portów oraz branżowej szkoły I stopnia w zawodach: murarz, monter instalacji i urządzeń budowlanych, technolog robót wykończeniowych, posadzkarz, malarz- tapeciarz, monter izolacji budowlanych i wielozawodowej,  składają wnioski – kwestionariusze stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów w terminie od 11 maja 2020 r do 23 czerwca 2020 r.

    1. Kandydaci kończący szkołę podstawową, która objęta jest systemem rekrutacji elektronicznej, dokonują rejestracji w macierzystej szkole, a gdy szkoła podstawowa  nie jest nim objęta, kandydaci składają podanie wyłącznie w szkole pierwszego wyboru;
    2. Kandydaci dokonują rejestracji internetowej do maksimum trzech szkół, w obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów, przy czym obowiązuje ujednolicone „podanie o przyjęcie do szkoły”, które składają w szkole pierwszego wyboru,
    3. Informacje o kandydatach ubiegających się o przyjęcie do szkoły wprowadzają do Centralnej Bazy Danych tylko szkoły podstawowe objęte systemem elektronicznym, a w przypadku kandydatów spoza systemu elektronicznej rekrutacji – szkoła pierwszego wyboru;
    4. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły, która wprowadziła jego dane do systemu.

    §5

     

    O przyjęciu do klasy pierwszej Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia decyduje łączna liczba punktów uzyskanych jako:

     1. wyniki egzaminu przeprowadzonego na zakończenie nauczania w szkole podstawowej;
     2. suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;

    Kandydaci będą przyjmowani w kolejności od najwyższej liczby punktów do wyczerpania miejsc.

    W przypadku spraw spornych decyzja o przyjęciu kandydata należy do dyrektora szkoły.

     

    §6

     

    1. Kandydat do klasy pierwszej technikum może zdobyć max. 200 punktów, przy czym z egzaminu po szkole podstawowej  max. 100 punktów i za oceny na świadectwie max. 100 punktów.
    2. Ustala się następującą punktację za oceny na świadectwie:
      1. celujący – 18 pkt.
      2. bardzo dobry – 17 pkt.
      3. dobry – 14 pkt.
      4. dostateczny – 8 pkt.
      5. dopuszczający – 2 pkt.

         3.   Za osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat  może                        otrzymać co najwyżej 20 punktów w tym:

    1. za ukończenie szkoły z wyróżnieniem – 7 pkt.
    2. za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty w tym:
     1. w przypadku, gdy kandydat uzyskał w okresie ośmiu lat kilka lokat punktowanych w tym samym konkursie, zgodnie z ust.4, pkt. 2 i 3, uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę.
     2. za osiągnięcia wpisane na świadectwie do 7 pkt.,
     3.  finalista konkursu ponadwojewódzkiego – 10 pkt.
     4.  finalista konkursu wojewódzkiego –10 pkt.
    3. Do klasy pierwszej przyjmuje się bez egzaminu laureatów konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treść podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu.
    4. Laureaci konkursów tematycznych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych Kuratorów Oświaty w porozumieniu z Małopolskim Kuratorem Oświaty, otrzymują odpowiednio 10 pkt. – konkurs ponadwojewódzki i 10 pkt. – konkurs wojewódzki.
    5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu mają:
      1. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;
      2. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki;
      3. kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinie publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata.
    6. Na podstawie wyżej opisanego postępowania komisja ustala imienną listę przyjętych, według kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów ( od największej do najmniejszej ).

    §7

     

    Kandydaci powinni do podania o przyjęcie do szkoły dołączyć:

     1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej w terminie od 26 do 30 czerwca 2020 r.
     2. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty w terminie od 26 do 30 czerwca 2020 r.
     3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie - w terminie do 20 lipca 2020 r
     4. w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej - w terminie do        20 lipca 2020 r
     5. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty – do 30 czerwca 2020r.

    §8

     

    Ogłaszanie wyników rekrutacji odbędzie się w następujących terminach:

    1. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych  do oddziałów klasy pierwszej  oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej–  13 lipca 2020 r. do godz. 12.00;
    2. Kandydaci umieszczeni na listach, najpóźniej do 20 lipca 2020 r. zobowiązani są potwierdzić wolę nauki w wybranej szkole, tj. dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz kartę informacyjną,
    3. Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w szkole – 21 lipca 2020 r. do godz. 12.00;
    4. W przypadku wolnych miejsc, dodatkowy termin składania oryginałów dokumentów  o przyjęcie do szkoły –25 sierpnia 2020 r. – rekrutacja uzupełniająca.
  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 4 w Olkusz, ul. Legionów Polskich 1
   • szkola@zs4olkusz.pl
   • (32) 643-09-33
   • Ul. Legionów Polskich 1
 • Galeria zdjęć

   brak danych