•              SZKOLNY REGULAMIN  REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS             

    PIERWSZYCH PO 8 – KLASOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

    NA ROK SZKOLNY 2021/2022

     

    §1 

    W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych po 8-klasowej szkole podstawowej w Zespole Szkół Nr 4 dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.

    §2

    Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno kwalifikacyjnej należy w szczególności:

    1. podanie do wiadomości  kandydatom informacji o warunkach rekrutacji;
    2. ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły;
    3. sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

    §3

    Dyrektor szkoły:

    1. przyjmuje uczniów na podstawie ustaleń szkolnej komisji rekrutacyjno -kwalifikacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych;
    2. decyduje o przyjęciu ucznia do klasy pierwszej w przypadku gdy uczeń powraca z zagranicy;
    3. ogłasza termin dodatkowej rekrutacji po dniu 20 sierpnia każdego roku w przypadku przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji dla absolwentów szkoły podstawowej, którzy przystąpili do egzaminu po szkole podstawowej w późniejszym terminie;
    4. przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę informacje dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej, a w przypadku nie dokonania pełnego naboru do szkoły- wyznacza termin dodatkowej rekrutacji, a także przedłuża termin składania podań o przyjęcie do szkoły, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc, którymi dysponuje szkoła;
    5. zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów, warunków przyjęć i wyników rekrutacji.

    §4

    Kandydaci do klas pierwszych pięcioletniego technikum w zawodach: technik budownictwa, technik ochrony środowiska, technik usług fryzjerskich, technik hotelarstwa, technik żywienia, technik eksploatacji portów i terminali oraz branżowej szkoły I stopnia w zawodach: murarz, monter instalacji i urządzeń budowlanych, technolog robót wykończeniowych, monter izolacji budowlanych i wielozawodowej,  składają podania – kwestionariusze stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów w terminie od 17 maja 2021 r do 21 czerwca 2021 r.

    1. Kandydaci kończący szkołę podstawową, która objęta jest systemem rekrutacji elektronicznej, dokonują rejestracji w macierzystym gimnazjum, a gdy szkoła podstawowa  nie jest nim objęta, kandydaci składają podanie wyłącznie w szkole pierwszego wyboru;
    2. Kandydaci dokonują rejestracji internetowej do maksimum trzech szkół, w obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów, przy czym obowiązuje ujednolicone „podanie o przyjęcie do szkoły”, które składają w szkole pierwszego wyboru,
    3. Informacje o kandydatach ubiegających się o przyjęcie do szkoły wprowadzają do Centralnej Bazy Danych tylko gimnazja objęte systemem elektronicznym, a w przypadku kandydatów spoza systemu elektronicznej rekrutacji – szkoła pierwszego wyboru;
    4. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły, która wprowadziła jego dane do systemu.

    §5

    1. O przyjęciu do klasy pierwszej technikum oraz branżowej szkoły I stopnia decyduje łączna liczba punktów uzyskanych jako:
     • wyniki egzaminu przeprowadzonego na zakończenie nauczania w szkole podstawowej;
     • suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

    §6

    1. Kandydat do klasy pierwszej technikum może zdobyć max.200 punktów, przy czym z egzaminu po szkole podstawowej  max. 100 punktów i za oceny na świadectwie max. 100 punktów.
    2. Ustala się następującą punktację za oceny na świadectwie:
    • celujący – 18 pkt.
    • bardzo dobry – 17 pkt.
    • dobry – 14 pkt.
    • dostateczny – 8 pkt.
    • dopuszczający – 2 pkt.
    1. Za osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat  może otrzymać co najwyżej 20 punktów w tym:  za ukończenie szkoły z wyróżnieniem – 7 pkt.

     

    • za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty w tym:
    1. finalista konkursu ponadwojewódzkiego – 10 pkt.
    2. finalista konkursu wojewódzkiego –10 pkt.
    • za osiągnięcia wpisane na świadectwie do 7 pkt., zgodnie z załącznikiem nr 5.
    • w przypadku, gdy kandydat uzyskał w okresie ośmiu lat kilka lokat punktowanych w tym samym konkursie, zgodnie z ust.4, pkt. 2 i 3, uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę.
    1. Do klasy pierwszej przyjmuje się bez egzaminu laureatów konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treść podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu.
    2. Laureaci konkursów tematycznych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych Kuratorów Oświaty w porozumieniu z Małopolskim Kuratorem Oświaty, otrzymują odpowiednio 10 pkt. – konkurs ponadwojewódzki i 10 pkt. – konkurs wojewódzki.
    3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu mają:
    • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;
    • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki;
    • kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinie publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata.

           4.Na podstawie wyżej opisanego postępowania komisja ustala imienną listę przyjętych, według kolejności wynikającej            z  liczby uzyskanych punktów ( od największej do najmniejszej ).

    §7

    Kandydaci powinni do podania o przyjęcie do szkoły dołączyć:

    • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej w terminie od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00
    • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty w terminie od 25 czerwca do 14 lipca 20201r. do godz. 15.00
    • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie - w terminie do 30 lipca 2021 r do godz.15.00.
    • w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej - w terminie do 30 lipca 2021 r do godz.15.00.
    • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty – do 14 lipca 2021r.

    §8

    Ogłaszanie wyników rekrutacji odbędzie się w następujących terminach:

    1. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych  do oddziałów klasy pierwszej  oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej–  22 lipca 2021 r. godz. 12.00;
    2. Kandydaci umieszczeni na listach , najpóźniej do 30 lipca 2021 r. zobowiązani są potwierdzić wolę nauki w wybranej szkole, tj. dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz kartę informacyjną,
    3. Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w szkole – 2 sierpnia 2021 r. godz. 12.00;
    4. W przypadku wolnych miejsc, dodatkowy termin składania oryginałów dokumentów  o przyjęcie do szkoły –24 sierpnia 2021 r. – rekrutacja uzupełniająca.
  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 4 w Olkusz, ul. Legionów Polskich 1
   • szkola@zs4olkusz.pl
   • (32) 643-09-33
   • Ul. Legionów Polskich 1
 • Galeria zdjęć

   brak danych