• Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu
    Zespół Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  Zespołu Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu.

    • Data publikacji strony internetowej 2019-09-01
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji 2020-09-01

    Status pod względem zgodności z ustawą
    Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Treści niedostępne

    • Strona posiada ograniczoną możliwość obsługi za pomocą klawiatury.
    • Multimedia publikowane na stronie nie posiadają alternatywy tekstowej.
    • W wielu miejscach strona nie posiada odpowiedniego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem.

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia 2020-09-01
    • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia  2022-04-20
    • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Barczyk
    • E-mail: dostepnosc@sp.olkusz.pl
    • Telefon: +48 504 206 074

    Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie musi zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

    Skargi i odwołania
    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    • Organ nadzorujący Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 w Olkuszu
    • Adres ul. Legionów Polskich 1, 32-300 Olkusz
    • E-mail szkola@zs4olkusz.pl
    • Telefon (32) 643-09-33li

    Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna
    BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W OLKUSZU
    Budynek wolnostojący, z parterem i dwoma piętrami. Do budynku prowadzi jedno wejście główne  od strony ulicy Legionów Polskich. Przy wejściu głównym od strony południowej znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy umożliwiający dostęp na pierwsze i drugie piętro. W budynku zastosowano głosową informację o funkcjach i rozmieszczeniu pomieszczeń z użyciem kod  QR. W budynku można skorzystać z pętli indukcyjnej. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Przed wejściem do budynku znajduje się parking z wydzielonymi 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 4 w Olkusz, ul. Legionów Polskich 1
   • szkola@zs4olkusz.pl
   • (32) 643-09-33
   • Ul. Legionów Polskich 1 32-300 Olkusz Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych